یکشنبه 31 تیر 1403
Menu

وظایف عام انجمن

 • 1کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 • 2جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.
 • 3برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.
 • 4کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
 • 5سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
 • 6کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
 • 7انجام تحقیقات لازمه و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین و مقررات و مسائل رفاهی و حقوقی قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
 • 8دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبان مطابق اساسنامه.
 • 9همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر.
 • 10حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
 • 11خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصدتجارت و قصد نفع نباشد.
 • 12پیوستن به انجمن های صنفی همگون به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
 • 13همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
 • 14قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی، در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
 • 15ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
 • 16شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول این قانون.